Despite Cách Dùng

      64

Giống với các cụm trường đoản cú although, even though cùng though, inspite of với despite cũng là những cụm trường đoản cú nối để giả định một điều trái ngược. Bài viết giới thiệu với chúng ta học cấu tạo sử dụng In spite of và despite trong giờ Anh.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. LÝ THUYẾT:

I. Khái niệm:

In spite of với despite là nhị từ nối biểu thị sự tương phản.Đứng đằng sau là một trong danh tự (Noun), các danh từ bỏ (Noun phrase), đụng từ V-ing.Mang ý nghĩa: khoác dù

Ví dụ:

He still came khổng lồ her house yesterday despite the heavy rain.

Bạn đang xem: Despite cách dùng

In spite of staying up late, Hoa gets up early & goes khổng lồ school on time.

II. Cấu trúc:

In spite of:In spite of + N /NP /V-ing, clauseClause + In spite of + N / NP /V-ing

Ví dụ:

In spite of being warned many times, those kids want lớn swim in that river.

Xem thêm: Mặt Tròn Để Tóc Gì? Những Kiểu Tóc Đẹp Cho Nữ Mặt Tròn 45 Kiểu Tóc Ngang Vai Mặt Tròn 2020 Đẹp Nhất

Those kids want to swim in that river in spite of being warn many times.

Despite:Despite + N /NP /V-ing, clauseClause + Despite + N / NP /V-ing

Ví dụ:

Julie loved Tom despite his football obsession

 


 Despite this rain, I want lớn go for a run

In spite of với Despite hoàn toàn có thể được viết lại bằng: In spite of / Despite the fact that + clause

Ví dụ:


Các dạng bài bác tập ngữ pháp thường viết lại cấu tạo although, though, even though bằng kết cấu in spite of, despite cùng ngược lại.


Bài tập 1: Viết lại câu

Although Tom was a poor student, he studied very well.=> In spite of ……........................................................................Although the weather was bad, she went to lớn school on time.=> Despite ….........................................................................My mother told me khổng lồ go lớn school although I was sick.=> In spite of ….........................................................................Tom was admitted to the university although his grades were bad.-> Despite …......................................................................... Although she has a physical handicap, she has become a successful woman.=> Despite …......................................................................... Though he had not finished the paper, he went lớn sleep.=> In spite of ……........................................................................