Cho 8.9 gam một hợp chất hữu cơ x

Cho 8,9 gam một phù hợp hóa học hữu cơ X tất cả công thức phân tử C3H7O2N làm phản ứng cùng với 100 ml hỗn hợp NaOH 1,5M. Sau lúc phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp chiếm được 11,7 gam hóa học rắn. Công thức cấu trúc thu gọn của X là


Pmùi hương pháp giải

+) Từ số mol NaOH cùng số mol X => số mol NaOH dư

+) tính Mmuối bột => CTPT của muối => CTPT của X


Lời giải của GV vychi.com.vn

$k = pi + v = frac2.3 + 2 - 7 + 12 = 1$

$n_X = dfrac8,989 = 0,1,mol,;,n_NaOH = 1,5.0,1 = 0,15,mol$

nNaOH dư = 0,15 - 0,1 = 0,05 mol

mmuối bột = 11,7 - 0,05.40 = 9,7 gam

nmuối bột = nX = 0,1 mol

Mmuối bột = $dfrac9,70,1 = 97$ → Muối là H2NCH2COONa

→ X là H2NCH2COOCH3

Đáp án phải lựa chọn là: d


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho hàng các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là gốc phenyl). Dãy các chất thu xếp theo lắp thêm tự lực bazơ bớt dần dần là


Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng trọn vẹn với HCl (dư), chiếm được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là


lúc đốt cháy hoàn toàn một amin đối chọi chức X, thu được 8,4 lkhông nhiều khí CO2, 1,4 lkhông nhiều khí N2 (những thể tích khí đo sinh sống đktc) với 10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là


Cho 2,1 gam hh X có 2 amin no, đơn chức, sau đó nhau trong hàng đồng đẳng bội phản ứng không còn cùng với dd HCl (dư), thu được 3,925 gam hh muối bột. Công thức của 2 amin vào hh X là


Hỗn hợp khí X bao gồm O2 và O3 bao gồm tỉ khối hận đối với H2 là 22.Hỗn đúng theo khí Y gồm metylamin và etylamin gồm tỉ khối hận đối với H2 là 17,833. Để đốt hoàn toàn V1 lkhông nhiều Y đề nghị hoàn toản V2 lít X (biết thành phầm cháy gồm CO2, H2O cùng N2, các hóa học khí đo ở thuộc điều kiện ánh sáng, áp suất). Tỉ lệ V1 : V2 là


Có 3 chất hữu cơ: H2N-CH2-COOH, CH3CH2-COOH, CH33-NH2. Để nhận ra dd của các vừa lòng chất trên, chỉ cần cần sử dụng một dung dịch test làm sao sau đây?


Cho ba hỗn hợp có thuộc độ đậm đặc mol: (1) H2NCH3COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2. Dãy xếp theo máy trường đoản cú pH tăng dần là:


Trong những dung dịch: CH3–CH2–NH2, H2N–CH2–COOH, H2N–CH2–CH(NH2)–COOH, HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH, số dung dịch có tác dụng xanh quỳ tím là


Chất cơ học X mạch hlàm việc có dạng H2N-R-COOR" (R, R" là các nơi bắt đầu hiđrocacbon) xác suất khối lượng nitơ trong X là 15,73%. Cho m gam X làm phản ứng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH, cục bộ lượng ancol hiện ra cho chức năng không còn cùng với CuO (đun nóng) được anđehit Y (ancol chỉ bị oxi hoá thành anđehit). Cho tổng thể Y tính năng với cùng một lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3, nhận được 12,96 gam Ag kết tủa. Giá trị của m là


α-aminoaxit X đựng một tổ –NH2. Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), chiếm được 13,95 gam muối bột khan. Công thức kết cấu thu gọn gàng của X là


Cho 0,02 mol α-amino axit X công dụng đầy đủ với dung dịch đựng 0,04 mol NaOH. Mặt không giống 0,02 mol X tác dụng đầy đủ cùng với hỗn hợp đựng 0,02 mol HCl, chiếm được 3,67 gam muối hạt. Công thức của X là


Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml hỗn hợp HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau Khi những bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn, số mol NaOH đã bội nghịch ứng là


Cho chất hữu cơ X tất cả phương pháp phân tử C2H8O3N2 tác dụng cùng với hỗn hợp NaOH, thu được hóa học cơ học đơn chức Y và các chất vô sinh. Kăn năn lượng phân tử (theo đvC) của Y là


Cho các thành phần hỗn hợp X bao gồm nhị hóa học hữu cơ gồm cùng bí quyết phân tử C2H7NO2 tính năng vừa đủ với dung dịch NaOH với đun cho nóng, chiếm được dung dịch Y với 4,48 lkhông nhiều hh Z (nghỉ ngơi đktc) bao gồm hai khí (hầu hết làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối hận tương đối của Z so với H2 bằng 13,75. Cô cạn hỗn hợp Y nhận được khối lượng muối hạt khan là


Cho 8,9 gam một thích hợp hóa học cơ học X bao gồm phương pháp phân tử C3H7O2N làm phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau Lúc bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam hóa học rắn. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của X là


Đun nóng hóa học H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH vào hỗn hợp HCl (dư), sau khi các bội phản ứng dứt thu được sản phẩm là:


Thủy phân không còn m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được tất cả hổn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala cùng 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là


Thủy phân trọn vẹn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). Tbỏ phân ko trọn vẹn X nhận được đipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val nhưng mà ko chiếm được đipeptit Gly-Gly. Chất X bao gồm bí quyết là


Tbỏ phân hoàn toàn 60 gam hỗn hợp hai đipeptit nhận được 63,6 gam các thành phần hỗn hợp X có các amino axit (những amino axit chỉ tất cả một đội amino cùng một đội cacboxyl trong phân tử). Nếu đến 1/10 tất cả hổn hợp X tính năng cùng với hỗn hợp HCl (dư), cô cạn cẩn thận dung dịch, thì lượng muối hạt khan chiếm được là


Tripeptit X và tetrapeptit Y đông đảo mạch hsống. Khi tdiệt phân trọn vẹn các thành phần hỗn hợp gồm X và Y chỉ tạo nên một amino axit độc nhất vô nhị tất cả cách làm H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y vào oxi dư, nhận được N2 cùng 36,3 gam hỗn hợp bao gồm CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X trong oxi dư, mang đến thành phầm cháy vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Biết những phản ứng phần lớn xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Chất X (C6H16O4N2) là muối hạt amoni của axit cacboxylic, hóa học Y (C6H15O3N3, mạch hở) là muối hạt amoni của đipeptit. Cho các thành phần hỗn hợp E gồm X cùng Y tác dụng không còn với hỗn hợp NaOH thu được tất cả hổn hợp gồm nhì amin no (đều sở hữu nhị nguim tử cacbon vào phân tử, không phải đồng phân của nhau) và dung dịch B chỉ cất nhị muối bột (A cùng D). Cho những phát biểu sau:

(1) Chất X với Y hầu như công dụng cùng với dung dịch NaOH theo tỉ trọng mol 1 : 2.

Bạn đang xem: Cho 8.9 gam một hợp chất hữu cơ x

(2) Tbỏ phân X chiếm được etylamin.

(3) Dung dịch B có công dụng tmê say gia phản bội ứng tcầm cố bạc.

(4) Các A và D gồm thuộc số nguim tử cacbon.

Số đánh giá và nhận định đúng


Cho các phân phát biểu

(1) Trong tơ tằm tất cả các nơi bắt đầu α-amino axit.

Xem thêm: Bid Là Viết Tắt Của Từ Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Các Từ Viết Tắt Trong Toa Thuốc

(2) Dung dịch lysin làm quì tím hóa xanh.

(3) Hiện tượng riêu cua nổi lên lúc nấu nướng canh cua là do sự đông tụ protein.

(4) Trong phân tử peptit (mạch hở) gồm đựng nhóm NH2 với COOH.

(5) Tơ nilon-6,6 với tơ lapsan đều phải có thuộc nguyên tố nguim tố.

Xem thêm: ( Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính Ngân Hàng, Mô Tả Công Việc Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính

Số tuyên bố đúng


Cho sơ đồ dùng bội phản ứng sau:

(mathbfXleft( C_4H_9O_2N ight)xrightarrowNaOH,t^0mathbfX_mathbf1xrightarrowHCl(du)mathbfX_mathbf2xrightarrowCH_3OH,HCl(khan)mathbfX_mathbf3xrightarrowKOHH_2NCH_2COOK.)

Vậy X2 là:


Kết quả thí điểm các dung dich X, Y, Z, T với dung dịch demo được ghi làm việc bảng sau:

*

Dung dịch X, Y, Z, T theo thứ tự là


Cho hàng những hóa học sau: (1) CH3CH2NH2, (2) (CH3)2NH, (3) CH3COOH, (4) HCOOCH3. Tính chất của các chất được diễn tả như sau:

*

Chất X là


*

*

Cơ quan lại nhà quản: Shop chúng tôi Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GPhường – BTTTT vị Sở Thông tin và Truyền thông.


Chuyên mục: Mẹo vặt hàng ngày