Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

      19

Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương thức gián tiếp như vậy nào

Báo cáo lưu chuyển khoản tệ là 1 bảng biểu trong bộ report tài chính mà các doanh nghiệp phải nộp mang đến cơ thuế quan vào thời điểm cuối năm tài chính. Bảng biểu này còn có 2 cách lập:

+ Lập báo cáo lưu chuyển khoản tệ theo phương pháp trực tiếp

+ Lập báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo phương pháp gián tiếp. 

Trong bài xích này vychi.com.vn sẽ share kinh nghiệm trong bài toán lập report lưu chuyển tiền tệ theo cách thứ 2. 

 

*

1. Cách thức lập:

Theo phương thức gián tiếp, các luồng chi phí vào và các luồng chi phí ra từ chuyển động kinh doanh được tính và khẳng định trước hết bằng cách điều chỉnh lợi nhuận trước thuế TNDN của chuyển động kinh doanh khỏi ảnh hưởng của những khoản mục không phải bằng tiền, các chuyển đổi trong kỳ của sản phẩm tồn kho, những khoản phải thu, đề nghị trả từ chuyển động kinh doanh và những khoản mà ảnh hưởng về chi phí của chúng là luồng tiền từ hoạt động đầu tư, gồm:

Các khoản giá thành không bằng tiền, như: Khấu hao TSCĐ, dự phòng.Các khoản lãi, lỗ chưa hẳn bằng tiền, như: Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái không thực hiện.Các khoản lãi, lỗ được phân nhiều loại là luồng tiền từ hoạt động đầu tư, như: Lãi, lỗ về thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ và bất động sản nhà đất đầu tư, chi phí lãi đến vay, lãi chi phí gửi, cổ tức cùng lợi nhuận được chia.Chi phí lãi vay sẽ ghi dìm vào báo cáo kết quả vận động kinh doanh vào kỳ.

Bạn đang xem: Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Luồng tiền từ vận động kinh doanh được điều chỉnh liên tục với sự thay đổi vốn giữ động, ngân sách trả trước lâu năm và những khoản thu, chi khác từ hoạt động kinh doanh, như:

Các thay đổi trong kỳ report của khoản mục mặt hàng tồn kho, các khoản bắt buộc thu, các khoản yêu cầu trả từ hoạt động kinh doanhCác chuyển đổi của giá thành trả trướcLãi tiền vay vẫn trảThuế TNDN vẫn nộpTiền thu không giống từ hoạt động kinh doanhTiền đưa ra khác từ hoạt động kinh doanh

2. đại lý lập:

Bảng bằng vận kế toánBáo cáo kết quả chuyển động kinh doanhThuyết minh report tài chínhSổ kế toán các Tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền nhờ cất hộ Ngân hàng” với “Tiền sẽ chuyển”Sổ kế toán những Tài khoản sản phẩm tồn kho, những Tài khoản cần thu, các Tài khoản yêu cầu trả liên quan đến vận động kinh doanhSổ kế toán các Tài khoản khác bao gồm liên quanBảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐBáo cáo lưu chuyển khoản tệ kỳ trước.

3. Cách thức lập những chỉ tiêu thế thể:

(1) – roi trước thuế – Mã số 01

Chỉ tiêu này được đem từ chỉ tiêu tổng roi trước thuế (Mã số 50) trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo. Ví như số liệu này là số âm (trường hợp lỗ), thì ghi vào ngoặc 1-1 (***).

(2) – Điều chỉnh cho các khoảnKhấu hao TSCĐ – Mã số 02

+ tiêu chuẩn này phản chiếu số khấu hao TSCĐ sẽ trích được ghi nhận vào report kết quả chuyển động kinh doanh vào kỳ báo cáo.+ tiêu chí này được lập địa thế căn cứ vào số khấu hao TSCĐ vẫn trích trong kỳ trong bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ cùng sổ kế toán những Tài khoản tất cả liên quan.+ Số liệu chỉ tiêu này được cùng (+) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận trước thuế”.

Các khoản dự trữ – Mã số 03

+ tiêu chuẩn này làm phản ánh những khoản dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá đã lập được ghi thừa nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vào kỳ báo cáo.+ tiêu chí này được lập địa thế căn cứ vào sổ kế toán những Tài khoản “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho”, “Dự phòng giảm ngay đầu tư ngắn hạn”, “Dự phòng ưu đãi giảm giá đầu tư dài hạn”, “Dự phòng cần thu khó đòi”, sau khoản thời gian đối chiếu cùng với sổ kế toán các tài khoản gồm liên quan.+ Số liệu tiêu chuẩn này được cộng (+) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận trước thuế”. Trường hợp những khoản dự phòng nêu bên trên được trả nhập ghi giảm ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh trong kỳ report thì được trừ (-) vào tiêu chí “Lợi nhuận trước thuế” và được ghi bằng số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc 1-1 (***).

Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái chưa tiến hành – Mã số 04

+ tiêu chuẩn này phản chiếu lãi (hoặc lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện đã được phản ánh vào lợi nhuận trước thuế vào kỳ báo cáo.+ tiêu chí này được lập địa thế căn cứ vào sổ kế toán thông tin tài khoản “Doanh thu hoạt động tài chính”, chi tiết phần lãi chênh lệch tỷ giá hối hận đoái do review lại các khoản mục tiền tệ bao gồm gốc ngoại tệ cuối kỳ report hoặc sổ kế toán tài khoản “Chi giá tiền tài chính”, cụ thể phần lỗ chênh lệch tỷ giá ân hận đoái do nhận xét lại những khoản mục tiền tệ tất cả gốc ngoại tệ cuối kỳ report được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chủ yếu hoặc ngân sách chi tiêu tài bao gồm trong kỳ báo cáo.+ Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận trước thuế”, nếu có lãi chênh lệch tỷ giá ân hận đoái không thực hiện, hoặc được cùng (+) vào tiêu chuẩn trên, nếu có lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái không thực hiện.

Lãi/lỗ trường đoản cú hoạt động đầu tư – Mã số 05

+ chỉ tiêu này đề đạt lãi/lỗ phát sinh trong kỳ đã làm được phản ánh vào lợi nhuận trước thuế tuy vậy được phân loại là luồng chi phí từ hoạt động đầu tư, có lãi/lỗ từ những việc thanh lý TSCĐ và các khoản chi tiêu dài hạn nhưng mà doanh nghiệp cài đặt và sở hữu vì mục tiêu đầu tư, như: Lãi/lỗ bán bất động sản nhà đất đầu tư, lãi mang lại vay, lãi tiền gửi, lãi/lỗ từ những việc mua và cung cấp lại các công núm nợ (Trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu); Cổ tức và lợi nhuận được phân tách từ các khoản chi tiêu vốn vào đơn vị chức năng khác (không bao hàm lãi/lỗ tải bán đầu tư và chứng khoán vì mục đích thương mại).+ tiêu chí này được lập căn cứ vào sổ kế toán những Tài khoản “Doanh thu chuyển động tài chính”, “Thu nhập khác” và sổ kế toán các Tài khoản “Chi mức giá tài chính”, “Chi giá thành khác”, cụ thể phần lãi/lỗ được xác định là luồng tiền từ hoạt động đầu tư trong kỳ báo cáo.+ Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận trước thuế”, nếu có lãi hoạt động đầu tư và được ghi ngay số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc 1-1 (***) ; hoặc được cộng (+) vào tiêu chí trên, nếu bao gồm lỗ hoạt động đầu tư.

Chi giá tiền lãi vay – Mã số 06

+ tiêu chí này làm phản ánh túi tiền lãi vay sẽ ghi dìm vào report kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo.+ tiêu chí này được lập địa thế căn cứ vào sổ kế toán thông tin tài khoản 635 “Chi tổn phí tài chính”, bỏ ra tiết ngân sách lãi vay được ghi nhấn vào report kết quả chuyển động kinh doanh trong kỳ report sau khi so sánh với sổ kế toán các Tài khoản tất cả liên quan, hoặc căn cứ vào tiêu chuẩn “Chi mức giá lãi vay” trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.+ Số liệu tiêu chuẩn này được cùng vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận trước thuế”.

(3) – Lợi nhuận marketing trước những chuyển đổi vốn lưu hễ – Mã số 08

tiêu chuẩn này phản ánh luồng tiền được tạo nên từ vận động kinh doanh trong kỳ báo cáo sau lúc đã loại trừ tác động của những khoản mục thu nhập cá nhân và túi tiền không phải bằng tiền.Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào lợi nhuận trước thuế TNDN cùng (+) những khoản điều chỉnh.Mã số 08 = Mã số 01 + Mã số 02 + Mã số 03 + Mã số 04 + Mã số 05 + Mã số 06Nếu số liệu tiêu chí này là số âm thì ghi trong ngoặc 1-1 (***).

Xem thêm: Top 2 Cách Làm Bánh Tráng Mắm Ruốc Giòn Ngon, Ăn Cực Cuốn, Cách Làm Bánh Tráng Nướng Mắm Ruốc Ăn Là Ghiền

Tăng, giảm các khoản buộc phải thu – Mã số 09

+ tiêu chí này được lập căn cứ vào tổng những chênh lệch giữa số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ của những Tài khoản đề nghị thu tương quan đến hoạt động kinh doanh, như: tài khoản “Phải thu của khách hàng hàng” (chi tiết “Phải thu của khách hàng”), tài khoản “Phải trả cho những người bán” (chi huyết “Trả trước cho những người bán”), những Tài khoản “Phải thu nội bộ”, “Phải thu khác”, “Thuế GTGT được khấu trừ” và tài khoản “Tạm ứng” trong kỳ báo cáo. Tiêu chuẩn này không bao gồm các khoản phải thu liên quan đến hoạt động chi tiêu và hoạt động tài chính, như: cần thu về chi phí lãi cho vay, cần thu về cổ tức cùng lợi nhuận được chia, yêu cầu thu về thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ, bất động sản nhà đất đầu tư…+ Số liệu tiêu chuẩn này được cộng (+) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận marketing trước những thay đổi vốn lưu lại động” trường hợp tổng các số dư cuối kỳ nhỏ hơn tổng các số dư đầu kỳ. Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận kinh doanh trước những biến hóa vốn lưu lại động” trường hợp tổng những số dư cuối kỳ to hơn tổng các số dư thời điểm đầu kỳ và được ghi thông qua số âm dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc đối chọi (***).

Tăng, giảm hàng tồn kho – Mã số 10

+ tiêu chí này được lập địa thế căn cứ vào tổng những chênh lệch thân số dư vào cuối kỳ và số dư đầu kỳ của những Tài khoản mặt hàng tồn kho (Không bao gồm số dư của tài khoản “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho”).+ Số liệu chỉ tiêu này được cùng (+) vào tiêu chuẩn “Lợi nhuận sale trước những thay đổi vốn giữ động” giả dụ tổng các số dư cuối kỳ nhỏ tuổi hơn tổng các số dư đầu kỳ. Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào tiêu chí “Lợi nhuận kinh doanh trước những biến đổi vốn giữ động” trường hợp tổng những số dư cuối kỳ to hơn tổng các số dư đầu kỳ và được ghi thông qua số âm dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc 1-1 (***).

Tăng, giảm những khoản nên trả – Mã số 11

+ tiêu chí này được lập căn cứ vào tổng các chênh lệch thân số dư cuối kỳ với số dư đầu kỳ của các Tài số tiền nợ phải trả tương quan đến vận động kinh doanh, như: tài khoản “Phải trả cho tất cả những người bán” (Chi tiết “Phải trả cho người bán”), tài khoản “Phải thu của khách hàng” (Chi máu “Người sở hữu trả chi phí trước”), các Tài khoản “Thuế và các khoản bắt buộc nộp bên nước”, “Phải trả người công nhân viên”, “Chi phí buộc phải trả”, “Phải trả nội bộ”, “Phải trả, yêu cầu nộp khác”. Chỉ tiêu này không bao hàm các khoản phải trả về thuế TNDN đề nghị nộp, các khoản phải trả về lãi tiền vay, những khoản yêu cầu trả tương quan đến hoạt động đầu tư (như mua sắm, phát hành TSCĐ, mua bất động sản đầu tư, mua các công vắt nợ…) và vận động tài thiết yếu (Vay và nợ ngắn hạn, nhiều năm hạn…).+ Số liệu chỉ tiêu này được cùng (+) vào tiêu chí “Lợi nhuận marketing trước những thay đổi vốn giữ động” trường hợp tổng các số dư cuối kỳ to hơn tổng số dư đầu kỳ. Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận marketing trước những biến đổi vốn lưu lại động” giả dụ tổng những số dư cuối kỳ nhỏ dại hơn tổng những số dư đầu kỳ và được ghi thông qua số âm dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc đối chọi (***).

Tăng, giảm giá cả trả trước – Mã số 12

+ tiêu chuẩn này được lập địa thế căn cứ vào tổng các chênh lệch thân số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ của các Tài khoản “Chi tầm giá trả trước” cùng “Chi phí trả trước dài hạn” vào kỳ báo cáo. + Số liệu tiêu chí này được cộng (+) vào tiêu chí “Lợi nhuận kinh doanh trước những biến đổi vốn lưu lại động” trường hợp tổng các số dư cuối kỳ nhỏ tuổi hơn tổng các số dư đầu kỳ. Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận kinh doanh trước những đổi khác vốn giữ động” nếu tổng các số dư cuối kỳ to hơn tổng các số dư thời điểm đầu kỳ và được ghi ngay số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***).

Tiền lãi vay đã trả – Mã số 13

+ chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán các Tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền giữ hộ Ngân hàng”, “Tiền vẫn chuyển” (phần đưa ra tiền) để trả các khoản chi phí lãi vay, sổ kế toán thông tin tài khoản “Phải thu của khách hàng hàng” (phần trả chi phí lãi vay mượn từ tiền thu các khoản đề xuất thu của khách hàng hàng) trong kỳ báo cáo, sau khoản thời gian đối chiếu với sổ kế toán những Tài khoản “Chi phí trả trước”, “Chi giá tiền trả trước dài hạn”, “Chi tầm giá tài chính”, “Xây dựng cơ phiên bản dở dang”, “Chi phí sản xuất chung” cùng “Chi phí yêu cầu trả” (chi máu số tiền lãi vay trả trước, tiền lãi vay gây ra trả trong kỳ này hoặc số chi phí lãi vay vạc sinh trong số kỳ trước và đã trả trong kỳ này).+ Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn giữ động” cùng được ghi bằng số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc đơn (***).

Thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ nộp – Mã số 14

+ chỉ tiêu này được lập địa thế căn cứ vào sổ kế toán những Tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền giữ hộ Ngân hàng”, “Tiền đã chuyển”, (phần chi tiền nộp thuế TNDN), sổ kế toán thông tin tài khoản “Phải thu của khách hàng hàng” (phần đang nộp thuế TNDN từ chi phí thu các khoản nên thu của khách hàng hàng) trong kỳ báo cáo, sau thời điểm đối chiếu với sổ kế toán thông tin tài khoản “Thuế TNDN phải nộp” (chi ngày tiết số chi phí đã chi để nộp thuế TNDN vào kỳ báo cáo).+ Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận kinh doanh trước những đổi khác vốn lưu động” và được ghi thông qua số âm dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc đơn (***).

Tiền thu không giống từ chuyển động kinh doanh – Mã số 15

+ tiêu chí này phản ánh những khoản tiền thu khác gây ra từ vận động kinh doanh ngoài những khoản sẽ nêu ở các Mã số trường đoản cú 01 mang lại 14, như: chi phí thu được bởi vì nhận ký cược, cam kết quỹ, tiền thu hồi các khoản mang đi ký cược, ký kết quỹ; chi phí thu tự nguồn kinh phí sự nghiệp, dự án công trình (nếu có); chi phí được các tổ chức, cá nhân bên ngoài thưởng, cung cấp ghi tăng các quỹ của doanh nghiệp; Tiền cảm nhận ghi tăng các quỹ bởi cấp trên cấp cho hoặc cấp cho dưới nộp… vào kỳ báo cáo.+ tiêu chí này được lập địa thế căn cứ vào sổ kế toán những Tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gởi Ngân hàng”, “Tiền đang chuyển” sau khi đối chiếu với sổ kế toán các Tài khoản có liên quan trong kỳ báo cáo.+ Số liệu tiêu chuẩn này được cùng (+) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước những chuyển đổi vốn lưu lại động”.

Tiền đưa ra khác từ chuyển động kinh doanh – Mã số 16

+ tiêu chí này làm phản ánh các khoản tiền chi khác gây ra từ chuyển động kinh doanh ngoài những khoản vẫn nêu ở các Mã số tự 01 đến 14, như: Tiền mang theo ký cược, ký quỹ; chi phí trả lại các khoản đã nhận ký cược, ký quỹ; Tiền bỏ ra trực tiếp trường đoản cú quỹ khen thưởng, phúc lợi; Tiền bỏ ra trực tiếp bởi nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp, dự án; Tiền bỏ ra nộp những quỹ lên cấp cho trên hoặc cấp cho cấp dưới… trong kỳ báo cáo.+ chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán những Tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gởi Ngân hàng”, “Tiền sẽ chuyển” sau khoản thời gian đối chiếu cùng với sổ kế toán các Tài khoản có tương quan trong kỳ báo cáo.+ Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận kinh doanh trước những biến đổi vốn lưu động”.

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ vận động kinh doanh – Mã số 20

+ tiêu chí “Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ vận động kinh doanh” phản ánh chênh lệch thân tổng số tiền thu vào với tổng cộng tiền bỏ ra từ vận động kinh doanh trong kỳ báo cáo.+ Số liệu tiêu chuẩn này được tính bằng tổng cộng số liệu những chỉ tiêu tất cả mã số tự Mã số 08 mang đến Mã số 16. Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì sẽ tiến hành ghi dưới hiệ tượng trong ngoặc solo (***). Mã số đôi mươi = Mã số 08 + Mã số 09 + Mã số 10 + Mã số 11 + Mã số 12 + Mã số 13 + Mã số 14 + Mã số 15 + Mã số 16