CÁCH HẠCH TOÁN DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

      17
*

Tin Tức Kiểm ToánTin tuc kiem toan, kiem toan nha nuoc, kiem toan doc lap , kiem toan noi bo, chuyen de kiem toan


*
*

Hướng dẫn phương pháp hạch toán lệch giá chưa thực hiện hay còn gọi là doanh thu khách hàng trả chi phí trước cho 1 hoặc nhiều kỳ, khoản lãi nhận trước lúc cho vay vốn, các khoản lệch giá chưa triển khai khác theo Thông tứ 200 với 133.

Bạn đang xem: Cách hạch toán doanh thu chưa thực hiện

 

Tài khoản 3387 - lợi nhuận chưa thực hiện:

- phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm lợi nhuận chưa thực hiện của người tiêu dùng trong kỳ kế toán. Doanh thu chưa triển khai gồm doanh thu nhận trước như:

+ Số tiền của doanh nghiệp đã trả trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán về cho mướn tài sản;

+ Khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn ngân hàng hoặc mua những công thế nợ;

+ Và những khoản lệch giá chưa triển khai khác như: Khoản chênh lệch thân giá bán hàng trả chậm, mua trả góp theo cam kết với giá bán trả chi phí ngay, khoản lợi nhuận tương ứng với mức giá trị mặt hàng hóa, thương mại dịch vụ hoặc số buộc phải chiết khấu tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá cho khách hàng trong chương trình người tiêu dùng truyền thống...

Chú ý: Không hạch toán vào thông tin tài khoản 3387 những khoản:

+ Tiền dìm trước của người tiêu dùng mà công ty chưa cung cấp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ;

+ doanh thu chưa chiếm được tiền của chuyển động cho mướn tài sản, hỗ trợ dịch vụ nhiều kỳ (doanh thu nhận trước chỉ được ghi dìm khi sẽ thực thu được tiền, ko được ghi đối ứng với TK 131 – bắt buộc thu của khách hàng hàng).

Để chúng ta hình dung rõ rộng Công ty Kế toán Thiên Ưng xin đưa ra 1 số ví du:

1. Hạch toán lệch giá chưa tiến hành về dịch vụ cho thuê TSCĐ, BĐS đầu tư chi tiêu theo phương thức cho mướn hoạt động.

- lệch giá của kỳ kế toán được xác định bằng tổng thể tiền mang lại thuê vận động TSCĐ, BĐS chi tiêu đã thu chia cho số kỳ thu tiền trước mang đến thuê chuyển động TSCĐ, BĐS đầu tư (trừ trường đúng theo được ghi nhận lợi nhuận một lần đối với toàn thể số tiền nhận trước):

+ Khi dấn tiền của người sử dụng trả trước về dịch vụ cho thuê TSCĐ, BĐS đầu tư chi tiêu trong các năm:

Nợ các TK 111, 112,... (tổng số tiền dấn trước)

bao gồm TK 3387 - lợi nhuận chưa triển khai (giá chưa có thuế GTGT)

gồm TK 3331 - Thuế GTGT cần nộp (33311).

+ sản phẩm kỳ tính cùng ghi nhận doanh thu của từng kỳ kế toán:

Nợ TK 3387 - doanh thu chưa thực hiện

gồm TK 511 - Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ (5113, 5117).

- nếu hủy vừa lòng đồng cho thuê tài sản không thực hiện nữa nên trả lại tiền cho khách hàng, ghi:

Nợ TK 3387 - doanh thu chưa triển khai (giá đến thuê chưa tồn tại thuế GTGT)

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (số chi phí trả lại cho người đi thuê về thuế GTGT của chuyển động cho thuê TSCĐ không thực hiện được)

Có các TK 111, 112,...(số tiền trả lại).

2. Hạch toán hàng phân phối theo cách thức trả chậm, trả góp:

- Khi bán hàng trả chậm, trả dần dần thì ghi nhận lệch giá của kỳ kế toán tài chính theo giá bán trả chi phí ngay, phần chênh lệch giữa giá thành trả chậm, trả dần dần với giá bán trả tiền ngay ghi vào thông tin tài khoản 3387 "Doanh thu không thực hiện", rõ ràng như sau:

Nợ các TK 111, 112,131,...

bao gồm TK 511- Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ (theo giá thành trả chi phí ngay chưa xuất hiện thuế GTGT)

có TK 3387 - lệch giá chưa tiến hành (phần chênh lệch giữa giá thành trả chậm, mua trả góp và giá cả trả chi phí ngay chưa tồn tại thuế GTGT)

có TK 333 - Thuế và những khoản buộc phải nộp nhà nước (3331).

- mặt hàng kỳ, tính, xác định và kết chuyển doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, mua trả góp trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3387 - lệch giá chưa thực hiện

bao gồm TK 515 - Doanh thu vận động tài bao gồm (lãi trả chậm, trả góp)

- khi thực thu tiền bán hàng trả chậm, trả góp trong những số ấy gồm cả phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, mua trả góp và giá bán trả chi phí ngay, ghi:

Nợ những TK 111, 112,...

gồm TK 131 - cần thu của khách hàng hàng.

Xem thêm: Cấu Trúc Và Cách Dùng Besides, Except, Apart From Trong Tiếng Anh

- Đồng thời ghi dìm giá vốn mặt hàng bán:

+ Nếu bán sản phẩm, sản phẩm hoá, ghi:

Nợ TK 632- giá bán vốn sản phẩm bán

Có những TK 154 (631), 155, 156, 157,...

+ giả dụ thanh lý, chào bán BĐS đầu tư, ghi:

Nợ TK 632- giá chỉ vốn hàng cung cấp (giá trị sót lại của BĐS đầu tư)

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2147) (số hao mòn luỹ kế - nếu như có)

bao gồm TK 217- BĐS đầu tư.

3. Hạch toán số tiền phân tách khấu, ưu đãi giảm giá cho khách hàng truyền thống:

a) Khi bán sản phẩm hóa, hỗ trợ dịch vụ vào chương trình dành riêng cho khách hàng truyền thống:

- kế toán ghi nhận lệch giá trên đại lý tổng số tiền thu được trừ (-) đi phần lợi nhuận chưa triển khai (là giá trị hợp lí của sản phẩm hóa, dịch vụ hỗ trợ miễn phí tổn hoặc số tiền tách khấu, giảm ngay cho khách hàng):

Nợ các TK 112, 131

tất cả TK 511 - Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ

gồm TK 3387 - lệch giá chưa thực hiện

tất cả TK 333 - Thuế và các khoản đề nghị nộp công ty nước.

b) Khi không còn thời hạn điều khoản của chương trình:

- Nếu quý khách hàng không đáp ứng nhu cầu được những điều kiện để hưởng các ưu đãi như dấn hàng hóa, thương mại & dịch vụ miễn mức giá hoặc phân tách khấu bớt giá, người bán không phạt sinh nhiệm vụ phải giao dịch thanh toán cho khách hàng, kế toán kết chuyển lệch giá chưa triển khai thành lợi nhuận bán hàng, hỗ trợ dịch vụ, ghi:

Nợ TK 3387 - lợi nhuận chưa thực hiện

gồm TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ.

- giả dụ khách hàng đáp ứng đầy đủ các đk của công tác để thừa kế ưu đãi, khoản lệch giá chưa thực hiện được xử lý như sau:

+ ví như người cung cấp trực tiếp cung cấp hàng hóa, thương mại & dịch vụ miễn mức giá hoặc tách khấu, tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá cho bạn mua, khoản lệch giá chưa tiến hành được kết chuyển sang ghi dấn là lệch giá bán hàng, cung cấp dịch vụ tại thời gian thực hiện xong xuôi nghĩa vụ với quý khách (đã chuyển giao hàng hóa, thương mại & dịch vụ miễn phí tổn hoặc đã phân tách khấu, áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá cho khách hàng hàng):

Nợ TK 3387 - lợi nhuận chưa thực hiện

gồm TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

+ Nếu mặt thứ ba là người cung ứng hàng hóa, thương mại dịch vụ hoặc phân tách khấu giảm ngay cho quý khách thì thực hiện như sau:

++. Nếu dn đóng sứ mệnh là đại lý của bên thứ ba, phần chênh lệch thân khoản lợi nhuận chưa thực hiện và số chi phí phải thanh toán cho bên thứ ba đó được ghi thừa nhận là doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ khi tạo nên nghĩa vụ giao dịch với mặt thứ ba, ghi:

Nợ TK 3387 - lợi nhuận chưa thực hiện

bao gồm TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ (phần chênh lệch giữa doanh thu chưa thực hiện và số chi phí trả cho mặt thứ ba được xem như lệch giá hoa hồng đại lý)

Có những TK 111, 112 (số tiền giao dịch cho mặt thứ ba).

++. Nếu doanh nghiệp không nhập vai trò đại lý của bên thứ cha (giao dịch cài đứt, phân phối đoạn), toàn cục khoản lợi nhuận chưa thực hiện sẽ được ghi thừa nhận là doanh thu bán hàng, hỗ trợ dịch vụ khi tạo nên nghĩa vụ giao dịch cho mặt thứ ba, số tiền phải thanh toán cho bên thứ bố được ghi dìm vào giá chỉ vốn sản phẩm bán, ghi:

Nợ TK 3387 - lệch giá chưa thực hiện

tất cả TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Đồng thời phản ánh số chi phí phải giao dịch thanh toán cho bên thứ cha là giá chỉ vốn mặt hàng hóa, dịch vụ cung ứng cho khách hàng, ghi:

Nợ TK 632 - giá chỉ vốn sản phẩm bán

Có các TK 112, 331.

4. Nếu chào bán và mướn lại TSCĐ là mướn tài chính có giá thành lớn hơn giá chỉ trị còn lại của TSCĐ cung cấp và mướn lại:

- Khi hoàn tất giấy tờ thủ tục bán tài sản, địa thế căn cứ vào hoá 1-1 và các chứng từ liên quan, ghi:

Nợ các TK 111, 112,... (tổng giá chỉ thanh toán)

bao gồm TK 711- thu nhập khác (giá trị còn lại của TSCĐ phân phối và mướn lại)

có TK 3387 - doanh thu chưa triển khai (chênh lệch giữa giá thành lớn hơn giá chỉ trị còn sót lại của TSCĐ)

có TK 3331 - Thuế GTGT yêu cầu nộp.

Đồng thời ghi bớt TSCĐ:

Nợ TK 811 - ngân sách khác (giá trị còn sót lại của TSCĐ chào bán và mướn lại)

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn) (nếu có)

gồm TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá bán TSCĐ).

- Định kỳ, kết chuyển chênh lệch to hơn (lãi) giữa giá cả và giá bán trị còn sót lại của tài sản thắt chặt và cố định bán và thuê lại ghi giảm chi phí sản xuất, marketing trong kỳ cân xứng với thời gian thuê tài sản, ghi: